Loho EU, MPSV a PK
Odborné sociální poradenství

Informace o službě:
Druh služby: Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj
Identifikátor: 2744559

 

Tato sociální služba je financována:

z projektu Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007509  
Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

z projektu Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668 přes Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

z finančních prostředků Pardubického kraje, Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených
do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021) a Dotace na poskytování sociálních služeb (účelová dotace, dříve MPSV).

 

Cílem služby je prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství přispět ke zlepšení sociální situace klienta, podpořit jeho sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Místa poskytování:

 • Pardubický kraj,
 • území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrástecko.

 

Komu je služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • pachatelům trestné činnosti,
 • etnickým menšinám.

Dále:

 • osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody (dále jen VTOS), osobám ve VTOS, rodinným příslušníkům osob dotčených VTOS osobám ohroženým předlužeností.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ambulantně i v přirozeném prostředí klientů na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko v Pardubickém kraji. V rámci služby formou sociální práce poskytujeme uživatelům podporu.

Jako akreditovaný subjekt nabízíme služby poradenství, zpracování a podání insolvence. Níže vyjmenované služby, jsou zde uvedeny pro přehled, nelze vypsat všechny úkony, které vám můžeme nabídnout, více informací k tomu, co společně můžeme, vám poskytneme při osobním jednání.

Poskytované služby:

 • sociální poradenství - podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme)
   
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi),
  podpora v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
   
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
   
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
   
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení vaší situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu
  na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů
  po osobní bankrot, zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace
  k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty),
  asistence při kontaktu s právními institucemi,
   
 • komunikace s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací,
   
 • trestná činnost - milost presidentovi, poradenství v žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce
  na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva atd.), spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 13:00 15:00
Úterý 13:00 15:00
Středa 13:00 15:00
Čtvrtek 13:00 15:00
Pátek ----- -----

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 12:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány,
 • klienti jsou podporování samostatnosti a k posilování kompetencí,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit:

Daniel Bakeš - vedoucí pobočky Romodrom o.p.s. - Pardubický kraj
Mobil: +420 774 792 310
E-mail: bakes@romodrom.cz


Bc. Kateřina Voříšková - vedoucí sociální pracovnice
Mobil: +420 774 792 309
E-mail: katerinavoriskova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj je poskytována od 15. 4. 2013.

Projekt Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH je realizován od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.

Projekt Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj je realizován od 1. 10. 2019
do 31. 3. 2022.