Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hlavní město Praha

Klub K09 - Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - Hlavní město Praha


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou podle §62 zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Během otevírací doby je cílová skupina omezena na věk 9-19 let, přičemž ostatní klienti mohou přijít mimo otevírací dobu na individuální konzultace.

Jednání se zájemcem o službu

Při jednání se zájemci se snažíme zjistit jejich věk a zakázku. Zároveň musí souhlasit s pravidly služby, které jim podrobně vysvětlíme.

Podrobný popis realizace služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má za cíl zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšit sociální schopnosti a dovednosti dětí a mladistvých, podpořit sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit. Tato služba je určena dětem a mládeži, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Všechny tyto činnosti realizujeme skrze individuální plánování. Součástí služby je také práce s celou skupinou.

Vyřizování stížností

V případě nespokojenosti s naší službou, ať už ze strany klientů nebo lidí mimo službu, je možné podat stížnost a to hned několika způsoby.Stížnosti přijímáme anonymní i neanonymní formou. Na neanonymní stížnosti odpovídáme přímo stěžovateli. V případě anonymní stížnosti vyvěsíme odpověď na nástěnku, která je v klubu zřízena za tímto účelem.

Ukončení služby

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby

Služba je poskytována zdarma.V případě fakultativních činností (aktivity mimo klub, výlety) nelze vždy zajistit bezplatnost. Uživatel si např. hradí jízdné, vstupné, apod. Účast na takových akcích je vždy dobrovolná.

Prostory, materiální a technické vybavení

V prostoru klubu je jedna větší hlavní místnost (kontaktní místnost) a jedna malá, která slouží při individuálních rozhovorech mezi pracovníky a klienty. Mezi základní vybavení klubu patří nábytek, PC, fotbálek, společenské hry, knihy a výtvarné potřeby.


Otevírací doba Klubu K09:

Pondělí: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18:00 - individuální konzultace a doučování)
Úterý: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18: 00 - konzultace + doučování)
Středa: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18: 00 - konzultace + doučování)
Čtvrtek: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18:00 - konzultace + doučování)
Pátek: pouze individuální konzultace a doučování 13:00 - 15:00