Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Královehradecký kraj

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Královehradecký kraj

Centrum pro rodinu vzniklo jako výsledek dlouhodobého jednání v rámci lokálního partnerství a pracovních skupin Města Broumov. Posláním Centra pro rodinu je pomoc a podpora rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Broumově nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Naší snahou je posílit jejich schopnosti a motivaci řídit svůj život samostatně a převzít odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností a schopností.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Královéhradecký kraj je registrovanou službou dle § 65 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Cílová skupina
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- rodiny s dítětem/dětmi
- etnické menšiny

Věková kategorie klientů: starší 15 let

Jednání se zájemcem o službu
Cílem jednání se zájemcem o službu je získání potřebných informací o zájemci, ve smyslu ověření, zda-li zájemce spadá do cílové skupiny poskytované sociální služby, a zároveň poskytnutí informací o sociální službě, jejích možnostech a podmínkách poskytování, a to srozumitelnou formou, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda se bude o naše služby ucházet.
Místem jednání se zájemcem o službu může být kontaktní místo na adrese Lidická 174, Broumov – Velká Ves do 31.5. 2015, od 1.6. 2015 do 15.7.2015 poskytována na drese Lidická 35, Broumov, 550 01 a v přirozeném prostředí zájemce (např. v místě bydliště, v domácnosti zájemce, na ulici či na úřadě).
Ze zájemce o službu se stává uživatel ve chvíli, kdy je mu poskytnuta jakákoliv podpora pracovníka a následně je s ním uzavřena ústní dohoda, kdy pracovník postupně sděluje podmínky pro poskytování služeb a dochází k mapování zakázky.

Podrobný popis realizace služby
Smlouva o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem se uzavírána na základě ústní dohody.
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.
Průběh služby je plánován klíčovým pracovníkem společně s celou rodinou jako rovnocenným partnerem formou vzájemného dialogu = jednání o tom, co je pro samotného uživatele důležité, čeho chce dosáhnout, v čem by se chtěl zlepšit, jakým nejvhodnějším způsobem mu bude služba pomáhat je naplnit.
Klíčový pracovník má s uživatelem stanoveno, jak často a jakým způsobem budou na naplnění cíle pracovat.

Metody práce
Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování
Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.
Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjma ohlašovací povinnosti dle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů
Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná
Partnerství a vzájemný respekt - uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a předsevzetí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.
Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků a ostatních osob nacházejících se v prostorách Centra, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.

Vyřizování stížností

Každý uživatel je seznámen s možností podat stížnost na kvalitu či způsob, jakým je služba poskytována. Podávat stížnost mohou i ostatní občané. Stížnost může být podána písemně, ústně a také anonymně.
Povinnost přijmout stížnost má kterýkoliv pracovník SAS, který je povinen předat stížnost vedoucí služby SAS.
Stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30dnů od podání stížnosti.
U anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na nástěnce ve vestibulu v přízemí budovy Centra pro rodinu.
Pravidla pro podání stížnosti jsou vyvěšeny v přízemí a prvním patře budovy. Schránka na stížnosti je umístěna na diskrétním místě v přízemí budovy.
Každá stížnost je zaznamenána v Knize stížností a je jí přiděleno evidenční číslo.
Poskytovatel je povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro stěžovatele bezpečné a nijak ho nepoškodilo.
Zároveň se poskytovatel řídí zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality.

Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat:
Romodrom o.p.s.
Metodické oddělení
Braunova 1
155 00 Praha 1

Stížnost na celou organizaci lze podat:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

Ukončení služby
Ukončení spolupráce ze strany uživatele – uživatel, může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv i bez uvedení důvodu.
K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka).
K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrada ze služby
Služba je poskytována bezplatně.

Další doplňující informace
Zájemci jsou o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků (distribuovanými pracovníky organizace) a dále prostřednictvím webových stránek organizace.
Po zavedení sociální služby předávají reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).
Pracovníci v přímé péči se při realizaci sociální služby kontinuálně zabývají i depistáží – vyhledáváním a oslovováním potenciálních zájemců o sociální službu.

Prostory, materiální a technické vybavení
Sociální služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, tedy v jeho domácnosti či veřejných prostorách, ve kterých se uživatel běžně pohybuje, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.

Ambulantní část služby je poskytována v prostorách Centra pro rodinu, zde bude služba poskytována do 31.5. 2015, od od 1.6. 2015 do 15.7.2015 poskytována na drese Lidická 35, Broumov, 550 01.Jedná se o budovu bývalé základní školy, která se nachází v bezprostřední blízkosti většiny vyloučených lokalit města Broumova. Prostory jsou funkčně vybaveny nábytkem a zařízením dle potřeb uživatelů služeb.
V rámci ambulantní služby je provozován od 12.00 do 17.00 hodin klub, který mohou využívat rodiče s dětmi a mládež nad 15let.
Pracovníci mají zázemí v podobě kanceláře pro pracovníky, kanceláře pro vedoucí služby a konzultační místnosti.
Konzultační místnost slouží k řešení zakázek, kdy je potřeba využít kancelářská technika a připojení na internet či nutnosti řešit zakázku uživatele v diskrétním prostředí.
WC je vyhrazené zvlášť pro klienty muže a ženy a další WC slouží pracovníkům služby. Poskytovatel má zpracovaný Provozní řád služby.

Více informací o Centru pro rodinu naleznete na stránkách: http://www.cprbroumov.cz/

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Registrační číslo programu: CZ.1.04/3.2.00/55.00007