Home » Our Activities » Culture » Successfully Implemented » Professional social counseling - Liberec Region

Odborné sociální poradenství

Projekt Sociální služby Romodrom Liberec, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007796 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství zlepšit sociální začleňování a předejít sociálnímu vyloučení. Služba nabízela pomoc při řešení obtížných ekonomických situací osobám ohroženým předlužeností, osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným. Služba byla poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Místa poskytování:

 • město Liberec

 

Komu byla služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám, žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co nabízela

Jednalo se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou
na území Libereckého Kraje, v rámci které uživatelům ambulantní i terénní formou práce nabízíme základní poradenství a aktivní pomoc.

Jako akreditovaný subjekt jsme nabízeli tyto služby dluhového poradenství:

 • sociální poradenství - podpořili jsme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), nabízeli jsme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme),
   
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi), podporu
  v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
   
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
   
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
   
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení vaší situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu
  na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů po osobní bankrot, zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace
  k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty), asistence
  při kontaktu s právními institucemi,
   
 • komunikaci s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací,
   
 • trestná činnost - milost presidentovi, poradenství v žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce
  na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva, atd.), spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů.

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována uživatelům bezplatně
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají

 

Na koho se obrátit:

Mgr. Andrea Šťastná - vedoucí poboček Romodrom o.p.s. - Liberecký kraj
Mobil: +420 739 630 282
E-mail: andreastastna@romodrom.cz

 

Projekt Sociální služby Romodrom Liberec byl realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.