Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Budování kapacit efektivnější spolupráci

Logo EU.jpg

 

 

Budování kapacit k efektivnější spolupráci

Projekt Budování kapacit k efektivnější spolupráci, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017062 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Identifikátor: 1bLNU6P

Cílem projektu je posílení kapacit romských a proromských neziskových organizací, které jsou členy spolku RomanoNet. Projekt je předkládán v souladu s identifikovatelnými potřebami a cíli členů RomanoNet.
Cílem projektu je posílit účinnost dlouhodobé spolupráce organizací pro řešení společenských výzev,
čehož bude dosaženo zejména prostřednictvím budování posílení kapacit pro efektivní spolupráci. 

Komu je projekt určen?

Cílovými skupinami jsou nestátní neziskové organizace, jejichž převažující činností je poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, přičemž usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu podmínek sociálně vyloučených obyvatel, zvláště Romů či podporují možnosti a příležitosti na cestě k jejich růstu
a společenskému uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti, jsou tvůrci a realizátory platforem mezi romskou a neromskou komunitou, případně neposkytují sociální služby dle zákona
o sociálních službách a zaměřují svou činnost na vzdělávací a kulturní aktivity či projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti.

Co projekt nabízí

Účelem projektu je na základě zjištěných potřeb, zájmů, silných stránek a příležitostí zapojených organizací do projetu:

  • Podporovat a rozvíjet společné úsilí, směrování a zdroje vhodnými směry a pomoc při dosahování společných cílů k programové synergii organizací, vyšší míry efektivity a posilování kooperace v rámci organizací.
  • Posílit zvláště lidské zdroje/odborné kapacity a přispět tak k udržitelnosti organizací a rozšíření jejich společných aktivit.
  • Zlepšit kapacity, motivaci, výkon a zvýšit konkurenceschopnost organizací.
  • Posílit společné odhodlání organizací kooperativně řešit spojující problémy a hrozby účinněji a profesionálněji.
  • Posílit kvalitu projektů a výkon zaměstnanců organizací.

Posílit dialog s dalšími organizacemi zapojenými do rozvoje romských a proromských neziskových organizací.

 

Na koho se obrátit:

 

Mgr. Jan Husák
E-mail: janhusak@romodrom.cz

Kde nás najdete:

 

Mírové nám., 400 01 Ústí nad Labem-město, ČeskoMírové nám., 400 01 Ústí nad Labem-město, Česko

 

Projekt Budování kapacit je realizovaný v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.