logo EU OPZ
Dětská skupina Praha

Cílem dětské skupiny bylo vedle přípravy dětí na zapojení do běžné mateřské (případně základní) školy, i vytvoření vhodných podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem dětské skupiny jsme rozšířili nabídku služeb péče o dítě, která byla pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná.

Cílovou skupinou projektu byli rodiče s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, neboť tito byli znevýhodněni při vstupu na trh práce. Zároveň tvořily naši cílovou skupinu osoby socioekonomicky vyloučené, které trpěly kumulovanými problémy vztahujícími se také k vyššímu počtu potomků a nemožnosti zajistit jim hlídání. Dětská skupina pro veřejnost však byla určena pro všechny rodiče s dětmi do zahájení povinné školní docházky, kteří projevili zájem o umístnění dítěte k nám.

A na co se děti mohly těšit? Především na činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, pohybové aktivity, výchovně–vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, výtvarnou činnost, hudebně–pohybové aktivity a další. Metody jsme přizpůsobovali práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí – zejména posílení individuální práce s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového a sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.).

V rámci naší vzdělávací činnosti také využíváme některých metod zážitkového učení. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí.

Snažili jsme se o vlídný přístup založený na empatii a podpoře, která je pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí velmi důležitá.

Kapacita dětské skupiny byla 12 míst.

Služba byla dětem poskytována zdarma.