Komunitní práce Karviná

Projekt je financován z dotace Úřadu vlády České republiky prostřednictvím programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Cílem projektu bylo za pomoci nástrojů komunitní práce usilovat o zvýšení kvality života obyvatel sociálně vyloučené lokality Karviná - Nové Město. V praxi to pak znamenalo navázání kontaktů, získání znalostí o komunitě (zaměstnanost členů komunity, počet dětí povinných školní docházkou, zadluženost, hierarchie uvnitř komunity atd.), identifikaci problémů ze strany členů komunity (oblast bydlení, trávení volného času, osvojování si kompetencí nezbytných pro život). Projektem byly podpořeny svépomocné práce na zkvalitňování života v lokalitě, tak, jak byly identifikovány jejími obyvateli, a budování vztahů v rámci komunity. V oblasti komunitní práce čerpala organizace ze zkušeností, které jsme získali obdobným projektem „Komunitní práce v Zastávce“, úspěšně realizovaném v r. 2017 v Jihomoravském kraji. Souběh výše zmíněných aktivit měl vést ke zmírnění sociálního vyloučení Romů žijících v této lokalitě v městské části Karviná 6, jejich postupné plnohodnotné zapojení do místní komunity a dobré soužití všech obyvatel lokality.