Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Odborné sociální poradenství - Jihomoravský kraj

Odborné sociální poradenství - Jihomoravský kraj

Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou podle §37zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.

Cílová skupina

  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.


Věková kategorie klientů:

  • starší 18 letJednání se zájemcem o službu: 

Cílem jednání se zájemcem o službu je získání potřebných informací o zájemci, ve smyslu ověření, zda-li zájemce spadá do cílové skupiny poskytované sociální služby, a zároveň poskytnutí informací o sociální službě, jejích možnostech a podmínkách poskytování, a to srozumitelnou formou, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda se bude o naše služby ucházet. Místem jednání se zájemcem o službu je kontaktní místo na adrese Koliště 31, Brno 602 00. Ze zájemce o službu se stává uživatel ve chvíli, kdy je mu poskytnuta jakákoliv podpora pracovníka a následně je s ním uzavřena ústní či písemná dohoda, kdy pracovník postupně sděluje podmínky pro poskytování služeb a dochází k mapování zakázky.

Podrobný popis realizace služby:

Smlouva o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem je uzavírána v podobě ústní či písemné dohody.
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem OSP proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.
Průběh služby je plánován pracovníkem služby společně s uživatelem jako rovnocenným partnerem formou vzájemného dialogu = jednání o tom, co je pro samotného uživatele důležité, čeho chce dosáhnout, v čem by se chtěl zlepšit, jakým nejvhodnějším způsobem mu bude služba pomáhat je naplnit. Pracovník má s uživatelem stanoveno, jak často a jakým způsobem budou na naplnění cíle pracovat.

Metody práce:

  • Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování,
  • podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci,
  • rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.
  • mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjma ohlašovací povinnosti dle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
  • dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná Partnerství a vzájemný respekt - uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a předsevzetí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.
  • oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků a ostatních osob nacházejících se v prostorách Centra, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.


Vyřizování stížností:

Každý uživatel je seznámen s možností podat stížnost na kvalitu či způsob, jakým je služba poskytována. Podávat stížnost mohou i ostatní občané. Stížnost může být podána písemně, ústně a také anonymně. Pracovník OSP je povinen stížnost přijmout a předat ji vedoucí služby. Stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30dnů od podání stížnosti.
U anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na nástěnce služby.
Pravidla pro podání stížnosti jsou vyvěšeny ve vstupních prostorách kanceláře služby. Schránka na stížnosti je umístěna na diskrétním místě.
Každá stížnost je zaznamenána v Knize stížností a je jí přiděleno evidenční číslo.
Poskytovatel je povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro stěžovatele bezpečné a nijak ho nepoškodilo. Zároveň se poskytovatel řídí zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality.

Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat na adrese:
Romodrom o.p.s.
Metodické oddělení
Braunova 1
155 00 Praha 1

Stížnost na celou organizaci lze podat:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

  • Služby jsou poskytovány bezplatně


Další doplňující informace:

Zájemci jsou o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků a dále prostřednictvím webových stránek organizace. Po zavedení sociální služby předávají reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).

Prostory, materiální a technické vybavení:

Sociální služba je poskytována v prostorách kanceláře na výše uvedené adrese a také v přirozené prostředí uživatele tedy v jeho domácnosti, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet. Prostory jsou funkčně vybaveny nábytkem a zařízením dle potřeb uživatelů služeb. Uživatelé mohou využít PC a tiskárnu v případě potřeby naplnění dané zakázky (např. pro zpracování životopisu, vyhledání pracovních nabídek apod.).