Logo EU a MŠMT.png

 

Podpora inkluze ve Slaném

Projekt Podpora inkluze ve Slaném, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270 byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním cílem projektu byla inkluze ve vzdělávání. Projekt byl zaměřen na podporu slánských dětí/žáků ze sociálně slabšího prostředí a jejich rodičů s cílem jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu a zvládání školky/školy bez obtíží. 

 

Místo poskytování:

 • město Slaný

 

Komu byl projekt určen:

 • dětem předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • žákům základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • rodičům, popř. zákonným zástupcům těchto dětí a žáků.


Co jsme nabízeli:

 • vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro děti od 3 do 7 let (předškolní), cílem vzdělávacího centra bylo zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity bylo podpořit žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání,
 • podpora rodičů a spolupráce s nimi – cílem aktivity byla motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají jejich dětí - především se vzdělávacími institucemi.

 

Další aktivity:

 • zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy – cílem bylo zvýšení kvalifikace pracovníků přímé práce,
 • aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní – cílem aktivity bylo zvýšit zapojení rodin do předškolního vzdělávání, v ideálním případě umístit dítě v předškolním věku do MŠ,
 • úzká spolupráce se ZŠ a MŠ města Slaný, s odbory městského úřadu, s Agenturou pro sociální začleňovaní, logopedy, NNO a mnoha dalšími institucemi.

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
 • podpora samostatného řešení svých potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele

 

Velké díky za finanční podporu v době distanční výuky patří:

 • panu Tomáši Bernátovi - 2x notebook
 • ČSOB - 20x tablet
 • firmě Datasys s.r.o. - 13x notebook
 • firmě Sabris CZ s.r.o. - 5x notebook
 • neziskové organizaci Člověk v tísni - 3x datová karta
 • neziskové organizaci Česko.Digital - projekt Učíme online

 

Dokumenty ke stažení:


Projekt Podpora inkluze ve Slaném byl realizován v období od 1. 5 2019 do 30. 4. 2022.