logo EU

Romodrom pro vzdělání

Projekt Romodrom pro vzdělání byl financovaný z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR.

Projekt Romodrom pro vzdělání pomáhal dětem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách

Občanské sdružení Romodrom svou činností reagovalo na zvyšující se potřeby svých klientů a nabízelo jim nově komplexní program pro školní úspěšnost jejich dětí. Projekt Romodrom pro vzdělání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0110 financovaný z OPVK ESF a státního rozpočtu České republiky byl realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013. Celková výše způsobilých výdajů projektu je 20 172 968,80 Kč.

Cílem projektu bylo realizovat komplexní program pro děti a mládež, který reaguje na jejich specifické potřeby ve vzdělávání v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a tím tak zabránit jejich předčasnému opuštění systému vzdělávání a umožnit jim i zpětný návrat. Klíčové aktivity projektu byly doučování (tedy přímá podpora žáků/studentů terénními pedagogickými asistenty - TPA), práce TPA s cílovou skupinou (především vytváření, kontrola, evaluace vzdělávacích plánů dítěte, práce s rodinou dítěte, zapojení dítěte do vrstevnických motivačních programů apod.), vrstevnická motivační skupina (interaktivní práce s dětmi ve věkových kohortách s tématy spojenými se vzděláváním a přípravou na budoucí život). Dále v průběhu projektu vznikaly odborné publikace (metodika práce s CS, standardy, analýza potřeb dětí z odlišného socio-kulturního prostředí) a TPA pracoval s rodinou a blízkými (komplexní spolupráce s rodinou dítěte, zvláště při podpoře vzdělávacích aktivit dítěte).

Projekt navazoval na program Romodrom pro regiony. Terénní sociální pracovníci sdružení Romodrom působili v různých sociálně vyloučených lokalitách, kde se svými klienty řešili jejich tíživou životní situaci a pomáhali jim najít východisko z mnohdy velmi svízelné životní situace. Stále se potýkali i s problémy, které měly děti z těchto rodin ať již v souvislosti s docházkou do školy, nebo i nedostatečnou předškolní vybaveností. Ta je mnohdy i příčinou jejich začlenění do speciálních škol. Jelikož se rodiče často potýkají s mnoha existenčními problémy a na pravidelnou školní přípravu dětí jim již nezbývá čas, do lokalit jako podpora docházeli speciální pracovníci, kteří se dětem věnovali ve všech oblastech, které se dotýkaly školní úspěšnosti.

„Cílovou skupinou projektu byly děti a mládež ve školním věku od 7 do 18 let, žijící především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Projekt se zaměřoval i na práci s jejich rodiči a dalšími blízkými osobami. Klíčovou inovací v projektu bylo zavedení nové pozice terénní pedagogický asistent. Součástí projektu byly vzdělávací aktivity, vytvoření a zhodnocení odborné metodiky a vznik programu pro práci s vrstevnickou skupinou. V projektu byla propojena osvědčená opatření a postupy vedoucí k dosažení hlavního cíle projektu, což byla především individuální práce s dětmi a mládeží a práce v jejich přirozeném prostředí,“ dodala vedoucí programu Romodrom pro vzdělání Mgr. Petra Zahradníková.

Projekt chtěl zachytit děti a mládež, která byla ohrožena předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu a chtěl nabídnout pomoc i těm, kteří jej již předčasně opustily. Chtěl posílit motivaci dětí ke vzdělávání formou individuální spolupráce s terénním pedagogickým asistentem na základě individuálního vzdělávacího a motivačního plánu dítěte. Projekt zaměstnával 8 terénních pedagogických asistentů a dva krajské koordinátory, asistenti působili v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Každý asistent měl na starost 15 dětí. Jelikož se jednalo o projekt trvající do konce března roku 2013, celkově se projekt dotkl přibližně 500 dětí. Do místa realizace projektu byla zahrnuta různá města jako například Bohumín, Karviná, Orlová a vesnice a města na Prostějovsku.

Po naplnění kapacit TPA a nastavení pravidelných setkání vrstevnických skupin se pak projekt v dlouhodobém horizontu zaměřil na působení na CS (děti a jejich rodiny) ve smyslu pochopení vzdělávání jako předpokladu pro úspěšný vstup na trh práce a lepší konkurenceschopnost, omezení negativních jevů, které děti demotivují při rozhodování o setrvání ve vzdělávacím procesu.

 

Projekt Romodrom pro vzdělání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0110 financovaný z OPVK ESF a státního rozpočtu České republiky byl realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013.