Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Olomoucký kraj

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Olomoucký kraj

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Olomoucký kraj je registrovanou službou dle § 65 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi ve věku od tří let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů (nezaměstnanost, záškoláctví, zadluženost), které žijí v prostředí ovlivňujícím a prohlubujícím toto vyloučení.
 • Podmínkou pro poskytnutí služby je ochota aktivně se podílet na změně stávající situace.
 • Jedná se zejména o tyto skupiny spoluobčanů:
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
  • osoby v krizi,
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
  • rodiny s dítětem/dětmi,
  • etnické menšiny.


Komu neumíme či nemůžeme pomoci:

 • osobám, které naše služby odmítají,
 • uživatelům, kteří nechtějí řešit své problémy,
 • nemůžeme pomoci, jestliže zájemce žádá sociální službu, kterou terénní program neposkytuje a nemá ji registrovanou, nebo žadatel není naší cílovou skupinou. V tuto chvíli předáváme kontakt na návaznou službu.


Jednání se zájemcem o službu:
Pracovník nabízí službu a posléze ji i vykonává v přirozeném prostředí potenciálního zájemce o službu. Potencionálním zájemcům je nabídnutý leták, který seznamuje se základními informacemi o možnostech pomoci.
Potencionální zájemce je osoba, která spadá do cílové skupiny a dle úsudku pracovníka se může potýkat s problémy, ve kterých může být sociálně aktivizační služba nápomocna.
Pracovník vysvětluje potencionálnímu zájemci, v čem spočívá jeho možnost pomoci (oblast bydlení, komunikace s úřady, pomoc s vyřízením nároku na sociální dávky, uplatnění na trhu práce, dluhy a exekuce, komunikace s trestními orgány, školskými zařízeními, OSPOD). Nabídka je zájemcům prezentována srozumitelně, vzhledem k jejich individualitě a specifiku cílové skupiny.
Informace o službě může být předána i písemně a zájemce se může o vstupu do služby rozhodnout až na dalších setkání.
Zájemce o službu je osoba, která je přibližně informovaná, o tom co sociálně aktivizační služba nabízí. Jeví zájem stát se uživatelem služby. Po uzavření ústního kontraktu nebo písemné smlouvy se ze zájemce stává uživatel služby.
Při seznamování zájemce o službu je nepřípustná jakákoliv diskriminace v oblasti zdravotního stavu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, ekonomického zázemí apod.
Jediným kritériem je posouzení skutečných potřeb uživatele s možnostmi poskytovatele v souladu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Při jednání se zájemcem o službu uplatňujeme tyto zásady:

 • vytvořit klidné a příjemné prostředí,
 • vlídné, milé a příjemné vystupování pověřeného pracovníka,
 • získání důvěry,
 • dostatek času na vyslechnutí zájemce o službu,
 • posouzení slučitelnosti nabídky služby a potřeb zájemce,
 • dostatek času na rozhodnutí pro obě strany.


Pokud zájemce má jiná očekávání od služby a sociálně aktivizační služba není v souladu s jeho potřebami nebo požadovanou službu neposkytujeme, pracovník předá ústně i písemně kontakty na další poskytovatele soc. služeb, kteří by mohli potřebám a očekáváním zájemce o službu vyhovovat.

Podrobný popis realizace služby:
Sociálně aktivizační služba vychází z potřeb a přání uživatelů. Monitorujeme vyloučené lokality, a tím plánujeme cílenou pomoc směřující k individuálním potřebám uživatele. Postupným základním sociálním poradenstvím uživatelům dáváme příležitost zvládnout svůj problém samostatně.
Prostřednictvím sociálně aktivizační služby se snažíme minimalizovat možnost jejich sociálního vyloučení. Pomáháme, aby mohly uplatňovat vlastní vůli pře řešení své nepříznivé sociální situace. Pokoušíme se docílit toho, aby se uživatel odpoutal od zdánlivě nevyřešitelných problémů a řešil svou sociální situaci postupně, komplexně a s myšlenkou dospět ke změně - vymanit se z životní krize, integrovat se do společnosti a uspět na trhu práce.
Snažíme se o to prostřednictvím rozhovoru, rady, administrativními úkony, vyjednáváním na úřadech nebo doprovodem na jednání či právním poradenstvím.


Služba je poskytována na Prostějovsku:

 • v terénu, v domácnostech uživatelů,
 • ambulantně, v prostorách kanceláře na adrese: Vápenice 31, Prostějov.

Větší část práce se odehrává v terénu, v přirozeném prostředí uživatele. Za uživateli dojíždíme do vesnic a městysů na Prostějovsku, a to do Hradčan, Dobromilic, Nezamyslic, Dřevnovic.
V případě potřeby (zakázka uživatele vyžaduje zjišťování doplňujících informaci, nebo sepsání žádostí čí návrhu) je k dispozici kancelář. V kanceláři je možné využit počítač s připojením k internetu.
Práce s uživateli probíhá každý pracovní den od pondělí do čtvrtku. Pátek je vyhrazen na administrativní úkony – provozní a kazuistické porady, práce na klientské dokumentaci.


Při práci s uživatelem se pracovník vždy snaží:

 • poznat dobře prostředí, ve kterém rodina žije,
 • pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách,
 • porozumět příčinám nepříznivé situace,
 • řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků,
 • hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta.


Metody práce:

 • podání základních informací (Pracovník sdělí uživateli obecné informace, například telefon a adresu příslušné instituce, obecný postup jak jeho situaci řešit),
 • poskytnutí odborné rady (Pracovník na základě informací poskytnutých uživatelem, zanalyzuje uživatelovu situaci a doporučí nejvhodnější způsob řešení),
 • aktivní pomoc v uživatelově situaci (Vyřizování splátkového kalendáře, žádost o pozastavení exekuce, pomoc při sepisování nájemních a jiných smluv, vyplňování formulářů a žádostí na úřadech, práce s internetem, sestavování životopisů, psaní odvolání, odporu, návrhu na rozvod a majetkového vyrovnání, jednání ve věci dědictví, sepisování žádostí na nadace, sestavení rodinného rozpočtu),
 • poskytnutí doprovodu (Pracovník společně s uživatelem navštíví příslušnou instituci, objasní postup vyřízení, doprovodí uživatele přímo k určené osobě, dále vysvětlí sdělení úředníka a tím se snaží eliminovat problémy, které mohou nastat při komunikaci. Smyslem doprovodu je naučit uživatele jednat na úřadech samostatně, ukázat správné jednání s úředníkem, aby se jednání neprotahovalo).


Vyřizování stížností:

Stížností se rozumí neanonymní či anonymní podání, které obsahuje vyjádření nesouhlasu či nespokojenosti s:
a) kvalitou či rozsahem poskytované sociální služby
b) přístupem a chováním jednotlivých pracovníků k veřejnosti či uživatelům sociální služby

a) Stížnosti budou prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 dnů, musí stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30 dnů).


b) Výsledek šetření stížnosti bude stěžovateli sdělen vždy písemně:

 • zaslán poštou či emailem,
 • osobně předán stěžovateli z řad uživatelů služby (v případě neanonymního podání),
 • v případě anonymního oprávněného podání vyvěšen na nástěnku v místě poskytování služby (v případě, že bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, bude tato skutečnost zveřejněna na nástěnce),

c) U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, je veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.


d) Na vyřizování stížností se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů – je s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Jsou uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.


e) Není-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby:
Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrada ze služby:

 • Služba je poskytována bezplatně.


Další doplňující informace:
Zásady služby:


Služba je poskytovaná na základě standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Při poskytování dodržujeme tyto zásady:

 • bezplatnost – služba je vždy a za všech okolností poskytována zdarma,
 • rovnost přístupu – respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské přesvědčení. Dbáme na zachovávání lidské důstojnosti našich uživatelů,
 • diskrétnost a možnost být anonymní – důsledně chráníme soukromí uživatele dle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí,
 • podpora samostatnosti – respektujeme svobodnou vůli uživatele a právo rozhodovat o svém životě,
 • spokojenost uživatele – uživatel má právo na výměnu klíčového pracovníka, má právo se stěžovat a může kdykoliv ukončit spolupráci bez udání důvodů,
 • odbornost – službu poskytují pracovníci, kteří jsou k tomu oprávněni dle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb., §111 a §116), absolvují pravidelné školení a účastní se supervizí.


Fakultativní služby:
Fakultativní služby jsou cíleně zaměřené na využití volného času dětí. Důraz klademe na potřebu vzdělání. Stěžejním momentem jsou volnočasové aktivity, ve kterých se promítají oblasti sportu, zábavy, her a poznaní. K této činnosti využíváme prostory v obcích, ve kterých působíme (jedna se o třídy, fotbalová hřiště, dětská hřiště, parky, společenské prostory). K těmto aktivitám jsou vždy přizvaní rodinní příslušníci, kteří významně pomáhají při organizaci akce a podílejí se na jejím hladkém průběhu. Tyto akce organizujeme nejen pro uživatele naši služby – vždy se snažíme zapojit i ostatní obyvatele obcí. Tímto přispíváme k integraci našich uživatelů a k zlepšení sousedských vztahu v obci. Starostové obcí nám vycházejí vstříc, a zajišťují dostatečnou propagaci pomoci obecního rozhlasu a umístěním našich letáku na obecních nástěnkách.
Jedna z největších akci, kterou pořádáme ve vesnicích, kde působíme, je dětský triatlon. Ve spolupráci s předním českým triatlonistou panem Tomášem Slavatou letos proběhne již třetí ročník. Obce, ve které akci pořádáme, se každý rok střídají.
Ve spolupráci s vedením obci jsme využili nabízené prostory sportovních areálů a hřišť k pořádání letních dětských olympiád, odpoledních her a dovednostních soutěží.


Mezi nejoblíbenější aktivity děti, které jsme uspořádali v minulých letech, patřily výlety:

 • dvoudenní výlet do Prahy spojený s návštěvou Petřínské rozhledny, vodního světa v Holešovicích, nádvoří pražského Hradu a Karlova mostu,
 • výlet na Velký Kosíř s výstupem na novou rozhlednu,
 • výlet podél bývalé železniční tratě v Nezamyslicích,
 • výstup na radniční věž v Prostějově, spojena s prohlídkou secesních prostor věže.


Mnoho dalších aktivit pořádáme ve spolupráci se ZŠ Dobromilice, ZŠ Nezamyslice a centrem předškolní výchovy v Hradčanech. Jsou to akce typu: dětský den, Mikuláš, vánoční besídky, workshopy spojené s výrobou adventních věnců a dárků pro rodinné příslušníky.

Prostory, materiální a technické vybavení:
Bezbariérová kancelář, která se nachází na adrese: Vápenice 31, 796 01 Prostějov.
V prostorách kanceláře je pro klienty k dispozici notebook s připojením na internet a na laserovou tiskárnu. Dále každý pracovník disponuje taktéž notebookem nebo stolním PC a služebním mobilem. V kanceláři se taky nachází pracovní stoly, konferenční stolek, kancelářské židle, velký konferenční stul, učební a didaktické pomůcky pro děti, stolní hry, hračky pro menší děti.
Pro potřeby uživatelů a pracovníků je k dispozici rychlovarná konvice a WC s umyvadlem.