Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy Smržovka

logo EU

 

Terénní programy Smržovka

Projekt Terénní programy Smržovka, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010638 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

Informace o službě:
Druh služby: Terénní programy - Liberecký kraj
Identifikátor: 1161877

Cílem poskytované sociální služby bylo odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení na život uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Těmto osobám sociální služba poskytovala potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů terénní formou.

 

Místa poskytování:

 • vyloučené lokality města Liberec (ulice Vojanova, Sportovní, Rybářská, Kolora, Nádraží, Podještědská, střed města),
 • vyloučené lokality města Jablonec,
 • vyloučené lokality města Tanvald a okolí (Smržovka, Velké Hamry, Desná, Harrachov, Plavy, Kořenov).

 

Komu byla služba určena:

 • osobám starším 15 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízela:

Jednalo se o registrovanou sociální službu podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která byla poskytována ve výše uvedených vyloučených lokalitách.  Pracovníci v přirozeném prostředí uživatelů služeb nabízeli formou terénní sociální práce základní podporu a aktivní pomoc v následujících oblastech:

 • základní poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby - sloužilo jak k orientaci v problému, který snižoval kvalitu života daného uživatele , tak i k orientaci v možnostech pomoci při řešení jeho problému,
   
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (př. podávání informací o změnách v legislativně, vysvětlení práv a povinností, aj.),
   
 • doprovod na instituce: pracovník na základě uživatelova přání doprovázel uživatele služby na jednání na institucích a podporoval ho v samostatném jednání (ÚP, právní zástupce, oddělení dávek hmotné nouze),
   
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při sepsání různých typů žádostí (vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, sociální byt aj.), pomoc při vyřizování dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů, pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí atd.,
   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou: podpora i při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (např. plánování a sestavování rodinného rozpočtu; komunikace s majiteli bydlení, majiteli ubytoven, úřady aj.),
   
 • předávání kontaktů na instituce návazné péče: uživatel služby byl informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizacích poskytujících odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení problému uživatele služby - pracovníci mohli uživateli služby na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele služby do této instituce doprovodit (doprovod do služeb následné péče, zprostředkování kontaktu na odborné organizace - psycholog, lékař apod.),
   
 • práce s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem služby v prostředí,
  ve kterém se běžně pohybuje,
   
 • sociální práce: individuální práce s uživatelem služby zaměřená na edukaci uživatele - v řešeném tématu, posílení kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově,
   
 • sociálně terapeutické činnosti: poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, (př. pomoc při vyhledávání zaměstnání, pomoc se zajištěním rekvalifikačních kurzů, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu aj.).

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována uživatelům bezplatně,
 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi,
 • respektování práva uživatele na soukromí,
 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací,
 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou,
 • právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou,
 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé,
 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života - hlavně poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

Projekt Terénní programy Smržovka byl realizován od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.