Úvodní strana » Kontakty » Oznámení protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání 

oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti ROMODROM o.p.s., IČ 265 37 036, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze  pod sp. zn. O 1447 (dále také jen společnost).

 

Úvodní informace  

Obecně prospěšná společnost ROMODROM o.p.s. vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOCH“). K zajištění plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů byla společností vydána závazná interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti ROMODROM o.p.s. (dále také jen „interní směrnice“). 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „oznámení“).      

 

Jaká oznámení o protiprávním jednání lze podat   

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti lze podat oznámení, která: obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němž došlo nebo má dojít u společnosti ROMODROM o.p.s., pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v pracovním kontextu), a která: 

 1. mají znaky trestného činu,  
 2. mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,   
 3. porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo 
 4. porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:  
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,  
 • daně z příjmů právnických osob,  
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  
 • ochrany spotřebitele,  
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,  
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,  
 • ochrany životního prostředí,  
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,  
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,  
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,  
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo  
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. 

 

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat  

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti ROMODROM o.p.s., je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:  

 1. zaměstnanec/zaměstnankyně, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce; 
 2. bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti; 
 3. uchazeč/uchazečka o zaměstnání u společnosti; 
 4. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž; 
 5. osoba, která je nebo byla společníkem společnosti; 
 6. osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti; 
 7. osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.          

 

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů a dle interní směrnice, pokud:  

 • jsou splněny shora uvedené podmínky a současně pokud 
 • má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení shora uvedeného protiprávního jednání.      

 

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 TZ a spadají pod tzv. oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).    

  

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání 

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti ROMODROM o.p.s. podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:  

 1. písemně v elektronické podobě na email mailto:oznameni@romodrom.cz 
 2. písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti ROMODROM, o.p.s., Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ , nebo „NEOTVÍRAT – k rukám Šárky Vlkové“ nebo „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, nebo obdobným zřejmým způsobem; 
 3. ústně – na telefonním čísle 778 495 250 (Šárka Vlková) 
 4. osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.  

 

Opakovaně podané oznámení od téhož oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno s tím, že oznamovatel o tom bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další oznámení obsahovalo oproti dříve podanému oznámení nové informace a skutečnosti.  

 

Kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení  

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.  

 

Příslušnou osobou u společnosti ROMODROM o.p.s. je:  

Jméno: Šárka Vlková 

E-mailová adresa: sarka.vlkova@romodrom.cz 

Telefon: 778 495 250 

 

V rámci přijímání a posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti ROMODROM o.p.s. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.  

 

Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu oznamovatele.   

 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení  

Příslušná osoba zašle oznamovateli vyrozumění o přijetí oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení.  

 

To neplatí pouze v případě, kdy:  

 1. oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo 
 2. je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. 

 

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení.  

 

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání oznámení.  

 

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba vždy oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím. 

 

Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům 

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči oznamovatelům.     

 

Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.  

 

Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, výpověď nebo odstoupení od (obchodní) smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.  

 

Zákaz odvetných opatření se vztahuje i na další chráněné osoby uvedené v § 4 odst. 2 ZOCH, zejména na osobu, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, na osobu, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, anebo na osobu, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele. 

  

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).  

 

V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci. 

 

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:  

Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
Vyšehradská 424/16  
128 10 Nové Město 

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz nebo mnetocny@msp.justice.cz 
Tel.: 221 997 840  

 

Oznámení můžete podat i skrze tento formulář:

Pole označená * jsou povinná.