logo EU OPZ

 

Dětská skupina Slaný II.

Projekt Dětská skupina Slaný II., reg. Č.: reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016174 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Projekt podporoval ženy s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, pro které je obtížné nalézt práci. Cílem dětské skupiny bylo vedle přípravy dětí na zapojení se do běžné mateřské (případně základní) školy, vytvoření vhodných podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem Dětské skupiny jsme rozšířili nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná. V rámci docházení se děti učily dovednostem, které v životě uplatní.

 

Komu byl projekt určen:

 • rodičům s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, tedy rodičům dětí či osobám pečujícím o děti předškolního věku ve společné domácnosti, a kteří byli zaměstnaní či zaměstnání aktivně hledali,
 • dětem ve věku do zahájení povinné školní docházky (od 1 do 6 let),
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné.

 

Co jsme nabízeli:

 • především činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • přizpůsobení se práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • v případě potřeby pravidelná podpora dětí logopedem,
 • vytváření rodinného prostředí.

Kapacita dětské skupiny byla 12 míst.

 

Principy poskytování:

 • poskytování služeb ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí ve zdravém vývoji
 • individuální přístup

 

Projekt Dětská skupina Slaný byl realizován od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022.

Projekt plynule navazoval na předchozí Dětské skupiny Romodrom Slaný, které byly otevřeny od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020.