logo EU OPZ


Dětská skupina Hradčany

Projekt Dětská skupina Hradčany, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011195 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Cílem dětské skupiny bylo také vedle přípravy dětí na zapojení se do běžné mateřské (případně základní) školy, vytvoření vhodných podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem Dětské skupiny jsme rozšířili nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná. V rámci docházení se děti učily dovednostem, které v životě uplatní.

 

Komu byl projekt určen:

 • rodičům s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, tedy rodičům dětí či osobám pečujícím o děti předškolního věku ve společné domácnosti, a kteří byli zaměstnaní či zaměstnání aktivně hledali,
 • dětem ve věku do zahájení povinné školní docházky (od 1 do 6 let),
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu nízké ekonomické situace rodiny - služby byly bezplatné.

 

Co jsme nabízeli:

 • především činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • přizpůsobení se práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce s dítětem,
 • posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • kino, divadlo a výlety,
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • v případě potřeby pravidelná podpora dětí logopedem,
 • vytváření rodinného prostředí.

Kapacita dětské skupiny byla 12 míst.

 

Principy poskytování:

 • poskytování služeb ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí ve zdravém vývoji
 • individuální přístup

 

Projekt Dětská skupina Hradčany byl realizován od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Projekt plynule navazoval na předchozí Dětskou skupinu Romodrom Hradčany, která byla realizovaná v období od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019.