Logo EU.jpg

 

Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice

Projekt Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016672 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt byl zaměřen na snížení napětí mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality a ostatními obyvateli Semněvic, zlepšení vzájemného soužití obyvatel obce a životní situace rodin v SVL, stabilizace ekonomické a sociální situace osob, nasměrování k vyřešení jejich zadluženosti a k zodpovědnému přístupu k jejich závazkům, obnova a rozvoj klíčových kompetencí, dovedností, znalostí a schopností prostřednictvím komunitní práce.

 

Místo poskytování:

 • Obec Semněvice

 

Komu byl projekt určen:

 • osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým
   

Co jsme nabízeli:

Dluhové poradenství

 • podporu při získávání orientace o finanční situaci příjemce služeb prostřednictvím mapování závazků,
 • základní poradenství a orientace v sociálním systému,
 • praktický nácvik v této oblasti (vypsání složenky ke splátce, splácení dluhů, vedení rozpočtu, hrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, jak získat a udržet zaměstnání apod.),
 • pomoc a doprovod při vyřizování záležitostí na úřadech, u dodavatelů elektřiny a plynu,
 • pomoc při komunikaci s exekutory a dalšími věřiteli nebo při sepisování žádostí o splátkové kalendáře a jiných dokumentů souvisejících s dluhy,
 • pomoc s podáním návrhu na insolvenci a oddlužení u příslušného soudu,
 • zvyšování finanční gramotnosti příjemce služby a ponaučení o tom, jak chránit svá práva při uzavírání smluvních vztahů,
 • motivaci příjemce služeb k řešení zadluženosti a k zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky.

Odborné dluhové poradenství

 • mobilizaci zdrojů uvnitř společenství osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě,
 • podpořit vznik komunity schopné řešit problémy, které se tohoto společenství dotýkají,
 • zapojit všechny relevantní strany, které k řešení daného problému mohou přispět odborně, z pozice své funkce či jinak dle povahy problematické situace.

 

Principy poskytování:

 • poskytování služby ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
 • podpora samostatného řešení uživatelových potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele

 

 

Projekt Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice byl realizovaný v období od 1. 9. 2020 do 30. 4. 2022.