Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy - Jihomoravský kraj

logo EU

 

Terénní programy - Jihomoravský kraj

Projekt Sociální služby Romodrom Brno, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007769 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

Cílem poskytované sociální služby bylo odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení na život uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Těmto osobám sociální služba poskytovala potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů terénní formou.

 

Místa poskytování:

 • ORP Brno, zejména: části statutárního města Brno:
  • Brno – střed, např. ulice Koliště, Dornych, Vlhká a další
  • Brno – sever, např. ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a další

 

Komu byla služba určena:

 • osobám starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách na území města Brna
 • příslušníkům národnostních menšin.

 

Co služba nabízela:

Jednalo se o registrovanou sociální službu podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která byla poskytována na výše uvedeném území ORP Brno.  Pracovníci v přirozeném prostředí uživatelů služeb nabízeli formou terénní sociální práce základní podporu a aktivní pomoc v následujících oblastech:

 • základní poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby - slouží jak k orientaci v problému, který snižuje kvalitu jeho života, tak i k orientaci v možnostech pomoci při řešení jeho problému,
   
 • doprovod na instituce: pracovník na základě uživatelova přání uživatele služby doprovázel při jednání na institucích a podporoval ho v samostatném jednání,
   
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při sepsání různých typů žádostí (vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, sociální byt aj.), vyřizování dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů, pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí atd.,
   
 • předávání kontaktů na instituce návazné péče: uživatel služby byl informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizacích poskytujících odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení problému uživatele služby - pracovníci mohli uživateli služby na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele služby do této instituce doprovodit,
   
 • práce s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem služby v prostředí,
  kde se běžně pohybuje,
   
 • sociální práce: individuální práce s uživatelem služby zaměřená na edukaci uživatele - v řešeném tématu, posílení kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově.

Aktivity, které jsme poskytovali, cílily na zlepšení orientace uživatelů ve společenském prostředí, snižování jejich obav při jednání s úřady a institucemi, seznámení a pochopení jejich práv, nároků a také povinností.
Pomáhali jsme uživatelům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. při jednání s úřady, vyplňování formulářů, jednání s institucemi, vyřizování dávek, pomoc při hledání bydlení a práce). Poskytovali jsme činnosti podporující sociální začleňování osob. V oblasti financí jsme pomohli s nastavením vyrovnaného domácího rozpočtu, předcházením předluženosti a jejího prohlubování.
V oblasti zaměstnání jsme nabízeli konzultace pracovních příležitostí a nabídek vzhledem k možnostem uživatelů.

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována uživatelům bezplatně,
 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi,
 • respektování práva uživatele na soukromí,
 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací,
 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou,
 • právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou,
 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé,
 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života - hlavně poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a průběžně se vzdělávají.

 

Projekt Sociální služba Romodrom Brno byl realizován od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2021.