Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hlavní město Praha

Klub K09 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hlavní město Praha


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou podle §62 zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.

Cílová skupina:

  • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
  • Během otevírací doby je cílová skupina omezena na věk 9-19 let, přičemž ostatní klienti mohou přijít mimo otevírací dobu na individuální konzultace.


Jednání se zájemcem o službu:

  • Při jednání se zájemci se snažíme zjistit jejich věk a zakázku.
  • Zároveň musí souhlasit s pravidly služby, které jim podrobně vysvětlíme.


Podrobný popis realizace služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má za cíl zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšit sociální schopnosti a dovednosti dětí a mladistvých, podpořit sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit. Tato služba je určena dětem a mládeži, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Všechny tyto činnosti realizujeme skrze individuální plánování. Součástí služby je také práce s celou skupinou.

Vyřizování stížností:

V případě nespokojenosti s naší službou, ať už ze strany klientů nebo lidí mimo službu, je možné podat stížnost a to hned několika způsoby.Stížnosti přijímáme anonymní i neanonymní formou. Na neanonymní stížnosti odpovídáme přímo stěžovateli. V případě anonymní stížnosti vyvěsíme odpověď na nástěnku, která je v klubu zřízena za tímto účelem.

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

  • Služba je poskytována zdarma.
  • V případě fakultativních činností (aktivity mimo klub, výlety) nelze vždy zajistit bezplatnost. Uživatel si např. hradí jízdné, vstupné, apod.
  • Účast na takových akcích je vždy dobrovolná.


Prostory, materiální a technické vybavení:

V prostoru klubu je jedna větší hlavní místnost (kontaktní místnost) a jedna malá, která slouží při individuálních rozhovorech mezi pracovníky a klienty. Mezi základní vybavení klubu patří nábytek, PC, fotbálek, společenské hry, knihy a výtvarné potřeby.


Otevírací doba Klubu K09:

Pondělí: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18:00 - individuální konzultace a doučování)
Úterý: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18: 00 - konzultace + doučování)
Středa: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18: 00 - konzultace + doučování)
Čtvrtek: 13:00 - 17:00 (17:00 - 18:00 - konzultace + doučování)
Pátek: pouze individuální konzultace a doučování 13:00 - 15:00