Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Odborné sociální poradenství - Královehradecký kraj

logo EU

Odborné sociální poradenství - Královehradecký kraj

Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Registrační číslo programu: CZ.1.04/3.2.00/55.00007

Centrum pro rodinu vzniklo jako výsledek dlouhodobého jednání v rámci lokálního partnerství a pracovních skupin Města Broumov. Posláním Centra pro rodinu byla pomoc a podpora rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Broumově nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Naší snahou bylo posílit jejich schopnosti a motivaci řídit svůj život samostatně a převzít odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností a schopností.

Odborné sociální poradenství - Královéhradecký kraj bylo registrovanou službou dle § 65 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Cílová skupina:

 • osoby v krizi,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • etnické menšiny.


Věková kategorie klientů:

 • starší 15 let


Jednání se zájemcem o službu:
Cílem jednání se zájemcem o službu bylo získání potřebných informací o zájemci, ve smyslu ověření, zda-li zájemce spadá do cílové skupiny poskytované sociální služby, a zároveň poskytnutí informací o sociální službě, jejích možnostech a podmínkách poskytování, a to srozumitelnou formou, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda se bude o naše služby ucházet.
Místem jednání se zájemcem o službu bylo kontaktní místo na adrese Lidická 174, Broumov – Velká Ves do 31.5. 2015, od 1.6. 2015 do 15.7.2015 poskytována na drese Lidická 35, Broumov, 550 01 a v přirozeném prostředí zájemce (např. v místě bydliště, v domácnosti zájemce, na ulici či na úřadě).
Ze zájemce o službu se stal uživatel ve chvíli, kdy mu byla poskytnuta jakákoliv podpora pracovníka a následně s ním byla uzavřena ústní dohoda, kdy pracovník postupně sděloval podmínky pro poskytování služeb a došlo k mapování zakázky.

Podrobný popis realizace služby:
Smlouva o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem se uzavírala na základě ústní dohody.
Každý uživatel sociální služby byl na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Byl detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.
Průběh služby byl plánován klíčovým pracovníkem společně s celou rodinou jako rovnocenným partnerem formou vzájemného dialogu = jednání o tom, co je pro samotného uživatele důležité, čeho chce dosáhnout, v čem by se chtěl zlepšit, jakým nejvhodnějším způsobem mu bude služba pomáhat je naplnit.
Klíčový pracovník měl s uživatelem stanoveno, jak často a jakým způsobem budou na naplnění cíle pracovat.

Metody práce:

 • Individuální přístup - služba vycházela z individuálních potřeb každého uživatele, podporovala uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vedla k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování,
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporovali uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci,
 • Rovný přístup - služby byly poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti,
 • Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjma ohlašovací povinnosti dle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
 • Dobrovolnost – uživatel služby mohl kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů,
 • Bezplatnost - služba byla pro uživatele bezplatná,
 • Partnerství a vzájemný respekt - uživatel měl právo mít a vyjádřit své postoje a předsevzetí, měl právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale nebyl k jejich přijetí nucen,
 • Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožovali fyzicky bezpečnost pracovníků a ostatních osob nacházejících se v prostorách Centra, ani pracovníci neohrožovali bezpečnost uživatelů.


Vyřizování stížností:
Každý uživatel byl seznámen s možností podat stížnost na kvalitu či způsob, jakým byla služba poskytována. Podávat stížnost mohli i ostatní občané. Stížnost mohla být podána písemně, ústně a také anonymně. Povinnost přijmout stížnost měl kterýkoliv pracovník OSP, který byl povinen předat stížnost vedoucí služby OSP. Stížnost musela být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30 dnů od podání stížnosti.
U anonymní stížnosti byla odpověď vyvěšena na nástěnce ve vestibulu v přízemí budovy Centra pro rodinu. Pravidla pro podání stížnosti byla vyvěšena v přízemí a prvním patře budovy. Schránka na stížnosti byla umístěna na diskrétním místě v přízemí budovy.
Každá stížnost byla zaznamenána v Knize stížností a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Poskytovatel byl povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro stěžovatele bezpečné a nijak ho nepoškodilo. Zároveň se poskytovatel řídil zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality.

Ukončení služby:
Uživatel mohl s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele mohlo dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka).
K zániku spolupráce mezi smluvními stranami došlo v případě, kdy uživatel sociální služby přerušil kontakt či byla naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptával).

Úhrada ze služby:
Služba byla poskytována bezplatně.

Více informací o Centru pro rodinu naleznete na stránkách: http://www.cprbroumov.cz/