Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Odborné sociální poradenství - MAS SKCH - Pardubický kraj

logo EU

Odborné sociální poradenství

Projekt Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH  reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007509 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem služby bylo prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství přispět ke zlepšení sociální situace klienta, podpořit jeho sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení. Služba nabízela pomoc při řešení obtížných životních situací. Služba byla poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Místa poskytování:

 • území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrástecko.

 

Komu byla služba určena?

 • osobám starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • pachatelům trestné činnosti,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízela

Jednalo se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ambulantně i v přirozeném prostředí klientů na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko v Pardubickém kraji. V rámci služby jsme formou sociální práce poskytovali uživatelům podporu.

Jako akreditovaný subjekt jsme nabízeli služby poradenství, zpracování a podání insolvence. Níže vyjmenované služby jsou zde uvedeny pro přehled. Více informací jsme poskytovali dle individuálních konzultací.

Poskytované služby:

 • sociální poradenství - podpora uživatelů  při řešení jejich nepříznivé sociální situace (individuálně a dle jejich potřeb), nabídnutí možnosti řešit potřeby uživatelů v jejich přirozeném prostředí (dle domluvy jsme za nimi jezdili)
   
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi), podpora v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
   
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
   
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
   
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení uživatelovy situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů po osobní bankrot, zmapování finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty), asistence při kontaktu s právními institucemi,
   
 • komunikace s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací,
   
 • trestná činnost - milost presidenta, poradenství v žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva atd.), spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů.

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována uživatelům bezplatně,
 • pracovník přistupoval ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány,
 • klienti byli podporováni k samostatnosti a k posilování kompetencí,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytovali svou pomoc uživatelům nezávisle a informovali uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestranil, uplatňoval k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Projekt Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH byl realizován od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.