Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Pracovní podpora - cesta k úspěchu

logo EU OPZ

 

Pracovní podpora - cesta k úspěchu

Projekt Pracovní podpora - cesta k úspěchu, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu bylo zlepšení postavení a šance na trhu práce u zapojených osob z cílové skupiny s výsledkem zvýšení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Motivovat je k odstraněním překážek pro vstup na trh práce, poskytnout jim podporu při vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšit jejich pracovní kompetence a poskytnout jim pracovní a dluhové poradenství. V rámci projektu byly zajišťovány i rekvalifikace vedoucí ke zvýšení uplatnění se na trhu práce. Projekt řešil obtížný přístup k zaměstnání pro národnostní menšiny, zejména Romy, v Olomouckém kraji.

Služby byly poskytovány ambulantně i v terénu včetně domácností klientů.

Místa poskytování:

 • Olomoucký kraj

Komu byla služba určena?

 • osobám starším 18 let,
 • uchazečům vedeným v evidenci ÚP nebo osobám neaktivním, spadajícím mezi národnostní menšiny v oblasti Olomouckého kraje - primární cílovou skupinou byli Romové,
 • osobám z dalších národnostních menšin ČR se základním vzdělaním, s nízkou nebo nevhodnou kvalifikací či bez zkušeností s dlouhodobým zaměstnáním,
 • osobám potýkajícím se se sociálním vyloučením či dalšími sociálně patologickými jevy a diskriminací.

 

Co jsme nabízeli?

Pracovní poradenství

 • rozvoj základních kompetencí, nutných k uplatnění na trhu práce,
 • podporu aktivit směřujících k získání a udržení pracovních návyků a získání pracovních zkušeností,
 • podporu příjemce služeb při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli,
 • pomoc s vyhotovením životopisu a motivačního dopisu,
 • přípravu na pracovní pohovor a možnost doprovodu na pracovní pohovor,
 • získání tzv. měkkých dovedností,
 • kooperaci s příslušným úřadem práce pro maximální možné zjištění a pokrytí potřeb příjemců služeb,
 • zprostředkování komunikace s příslušným úřadem práce a potenciálními zaměstnavateli,
 • zvýšení povědomí o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele,
 • podporu při řešení pracovně-právních sporů,
 • podporu při výběru vhodné profesní rekvalifikace s ohledem na možnosti budoucího zaměstnání,
 • možnost zajištění rekvalifikačního kurzu hrazeného z projektu,
 • podpora po získání zaměstnání v době adaptace,
 • pomoc se získáním základní počítačové gramotnosti.

 

Dluhové poradenství

 • podporu při získávání orientace o finanční situaci příjemce služeb prostřednictvím mapování závazků,
 • pomoc s podáním návrhu na insolvenci a oddlužení u příslušného soudu,
 • individuální řešení dluhů a exekucí,
 • pomoc s nastavením splátkového kalendáře,
 • pomoc při sepisování žádostí a dalších písemností při komunikaci s věřiteli nebo exekutory,
 • doprovod na schůzky s věřiteli, exekutory či do různých organizací či institucí,
 • odhalování nekalých praktik a odkaz na instituce, které pomohou řešit spory vzniklé v souvislosti s nimi,
 • zvyšování finanční gramotnosti příjemce služby a ponaučení o tom, jak chránit svá práva při uzavírání smluvních vztahů,
 • konzultaci s příjemcem služeb v oblasti zlepšování jeho sociální situace,
 • motivaci příjemce služeb k řešení zadluženosti a k zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky,
 • v odůvodněných případech možnost využít služeb externího právníka, specializovaného na dluhovou problematiku (rozhodování o vhodnosti čerpání této služby je v kompetenci poskytovatele služeb).

 

Principy poskytování:

 • poskytování služby ZDARMA,
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele.

 

Projekt Pracovní podpora - cesta k úspěchu byl realizován v období od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2020.