Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj

logo EU

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III., reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem služby bylo poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při osvojování kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, podpořit je v osvojování rodičovského chování, vedení domácnosti a hospodaření, zprostředkovat jim kontakt a poskytnout podporu v získávání kompetencí při jednání na úřadech, školách a školských zařízení. Dále potom poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při zvládání těžkých životních a sociálních událostí. Projekt byl zaměřen na podporu vybraných druhů sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence ve Středočeském kraji.

 

Místa poskytování:

 • město Slaný a okolí - Ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, finské domky ul. Nosačická, ubytovna Palaba, Trpoměchy, Zlonice, Výšinek, Velvary.

 

Komu byla služba určena:

 • dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodinám s dítětem/dětmi,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízela:

Jednalo se o registrovanou sociální službu podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ve Slaném a jeho okolí, v rámci které jsme terénní i ambulantní formou nabízeli podporu rodinám, které se ocitly v krizové sociální situaci, kterou nedokáží překonat bez pomoci, a která ohrožuje vývoj jejich dětí.

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi - podpora rodičovských kompetencí v oblasti výuky dítěte, domácí příprava dětí do školy, vyhledávání vhodných zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti),
   
 • pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních),
   
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
   
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
   
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět),
   
 • sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí),
   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Principy poskytování:

 • služba byla poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti byli vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupoval ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace bylo pracovníky plně respektováno, pracovníci služby poskytovali svou pomoc uživatelům nezávisle a informovali uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestranil, uplatňoval k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňovali odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávali.

 

 

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. byl realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Projekt volně navazoval na Sociální služby Romodrom Slaný II., který probíhal od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019.