Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Královehradecký kraj

logo EU

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Královehradecký kraj

Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Registrační číslo programu: CZ.1.04/3.2.00/55.00007

Centrum pro rodinu vzniklo jako výsledek dlouhodobého jednání v rámci lokálního partnerství a pracovních skupin Města Broumov. Posláním Centra pro rodinu byla pomoc a podpora rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Broumově nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Naší snahou bylo posílit jejich schopnosti a motivaci řídit svůj život samostatně a převzít odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností a schopností.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Královéhradecký kraj byla registrovanou službou dle § 65 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Cílová skupina:

 • osoby v krizi,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • etnické menšiny.


Věková kategorie klientů:

 • starší 15 let


Jednání se zájemcem o službu:
Cílem jednání se zájemcem o službu bylo získání potřebných informací o zájemci, ve smyslu ověření, zda-li zájemce spadá do cílové skupiny poskytované sociální služby, a zároveň poskytnutí informací o sociální službě, jejích možnostech a podmínkách poskytování, a to srozumitelnou formou, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda se bude o naše služby ucházet.
Místem jednání se zájemcem o službu bylo kontaktní místo na adrese Lidická 174, Broumov – Velká Ves do 31.5. 2015, od 1.6. 2015 do 15.7.2015 poskytována na drese Lidická 35, Broumov, 550 01 a v přirozeném prostředí zájemce (např. v místě bydliště, v domácnosti zájemce, na ulici či na úřadě).
Ze zájemce o službu se stal uživatel ve chvíli, kdy mu byla poskytnuta jakákoliv podpora pracovníka a následně s ním byla uzavřena ústní dohoda, kdy pracovník postupně sděloval podmínky pro poskytování služeb a došlo k mapování zakázky.

Podrobný popis realizace služby:
Smlouva o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem se uzavřela na základě ústní dohody.
Každý uživatel sociální služby byl na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Byl detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.
Průběh služby byl plánován klíčovým pracovníkem společně s celou rodinou jako rovnocenným partnerem formou vzájemného dialogu = jednání o tom, co je pro samotného uživatele důležité, čeho chce dosáhnout, v čem by se chtěl zlepšit, jakým nejvhodnějším způsobem mu bude služba pomáhat je naplnit.
Klíčový pracovník měl s uživatelem stanoveno, jak často a jakým způsobem budou na naplnění cíle pracovat.

Metody práce:

 • Individuální přístup - služba vycházela z individuálních potřeb každého uživatele, podporovala uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vedla k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování,
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporovali uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci,
 • Rovný přístup - služby byly  poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti,
 • Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjma ohlašovací povinnosti dle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
 • Dobrovolnost – uživatel služby mohl kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů,
 • Bezplatnost - služba byla pro uživatele bezplatná,
 • Partnerství a vzájemný respekt - uživatel měl právo mít a vyjádřit své postoje a předsevzetí, měl právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale nebyl k jejich přijetí nucen,
 • Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků a ostatních osob nacházejících se v prostorách Centra, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.


Ukončení služby:
Ukončení spolupráce ze strany uživatele – uživatel, mohl s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv i bez uvedení důvodu.
K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele mohlo dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka).
K zániku spolupráce mezi smluvními stranami došlo v případě, kdy uživatel sociální služby přerušil kontakt či byla naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptával).

Úhrada ze služby:

 • Služba byla poskytována bezplatně.


Další doplňující informace:
Zájemci byli o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků (distribuovanými pracovníky organizace) a dále prostřednictvím webových stránek organizace. Po zavedení sociální služby předávali reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).
Pracovníci v přímé péči se při realizaci sociální služby kontinuálně zabývali i depistáží – vyhledáváním a oslovováním potenciálních zájemců o sociální službu.

Více informací o Centru pro rodinu naleznete na stránkách: http://www.cprbroumov.cz/