Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy – Královéhradecký kraj

logo EU

Terénní programy - Královéhradecký kraj


Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Cílová skupina:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby, které vedly rizikový způsob života nebo byly tímto způsobem života ohroženy.


Věková kategorie klientů:

 • starší 15 let


Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

 • kontaktování v přirozeném prostředí uživatele nebo na doporučení úřadu,
 • info o poskytovaných službách, sídle služby, časové dostupnosti, předání kontaktů,
 • ověření zda zájemce splňuje předpoklady cílové skupiny,
 • uzavření smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, IP (Individuální plán) – stanovení zakázky.


Podrobný popis realizace služby:

Terénní programy poskytovaly služby převážně v přirozeném prostředí uživatele v následujících oblastech: problematiky bydlení, sociálních dávek, rodinného práva, diskriminace, osvětových akcí, školství, zaměstnanosti, dluhového poradenství, ochrany spotřebitele, trestního práva, zprostředkování návazné služby a sociálně zdravotního poradenství.


Rozsah poskytnutých služeb:

 • Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (informace o platné právní úpravě, sociální síti, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.),
 • Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace,
 • Aktivní pomoc: praktická pomoc a podpora při psaní dokumentů (návrhy, vyjádření, opravné prostředky a stížnosti na úřady, soudy a další instituce), vyplňování formulářů, vysvětlování obsahu dokumentů a při výpočtech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • Doprovody: doprovázení uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace (úřady, školy, lékaři, zdravotní instituce a pojišťovny, návazné sociální služby, orgány činné v trestním řízení, soudy, ubytovací zařízení, zaměstnavatelé, a jiné, podle potřeby uživatele).

Principy práce:

 • bezplatnost,
 • odbornost,
 • nízkoprahovost – služba byla určena osobám, které nemají z důvodu sociálního vyloučení přístup k běžným sociálním a jiným službám,
 • komplexní pohled na řešení situace uživatele a jeho vztahu k rodině a ke společnosti,
 • rovnost v přístupu ke službě – služba je poskytována všem lidem bez předsudků stran pohlaví, věku, handicapů, národnosti, náboženského vyznání, jazyka, politického přesvědčení či sexuální orientace nebo sociální situace,
 • individuální přístup – pracovníci přistupovali k uživateli služby s ohledem na jedinečnost jeho osobnosti, situace a přání, postupovali se zřetelem na uživatelovu individualitu,
 • pracovníci chránili důvěrné informace získané v průběhu služby od klienta, vedení klienta k samostatnosti, aby převzal zodpovědnost za svoji životní situaci a nebyl závislý jen na sociálním pracovníkovi,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Vyřizování stížností:

 • Stížnosti byly prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 dnů od data podání. Jestliže bylo vyřizování stížnosti náročné natolik, že byl příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 dnů, musel stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30 dnů).
 • Výsledek šetření stížnosti byl stěžovateli sdělen vždy písemně:
  • zaslán poštou či emailem,
  • osobně předán stěžovateli z řad uživatelů služby (v případě neanonymního podání),
  • v případě anonymního oprávněného podání vyvěšen na nástěnku v místě poskytování služby (v případě, že byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, byla tato skutečnost zveřejněna na nástěnce).
 • U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, byl veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.
 • Na vyřizování stížností se vztahoval zákon o ochraně osobních údajů – bylo s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Byly uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.
 • Nebyl-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, měl právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.


Ukončení služby:
Uživatel sociální služby mohl ukončit spolupráci s poskytovatelem sociální služby kdykoli, a to i bez uvedení důvodu. Poskytovatel sociální služby mohl ukončit spolupráci s uživatelem sociální služby pouze zákonem daným způsobem (vyřešením zakázky uživatele, exspirací smlouvy o poskytování sociální služby, vyloučením uživatele ze služby z důvodu závažného porušení pravidel spolupráce).

Úhrady za služby:
Sociální služby byly poskytovány bezplatně.