Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy - Vězeňský program - Středočeský kraj

Terénní programy - Vězeňský program - Středočeský kraj

Cílová skupina:

 • Pachatelé trestné činnosti. Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.


Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

 • Zájemce o službu se může přihlásit do našeho programu sám nebo pomocí sociální pracovnice ve věznici, kam dojíždíme. Zájemce musí být starší 18 let a zdržovat se na území hl. m. Prahy nebo ve Středočeském kraji.

 

Podrobný popis realizace služby:


Cílem našeho programu je předcházet recidivě osoby opouštějící vězení a zároveň pracovat s jeho rodinou tak, abychom vytvořili lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti, a tím podpořili integraci celé rodiny. V propojení služeb pro osoby ve VTOS či VTOS opouštějící a zároveň pro jeho rodinu je „vězeňský program“ unikátní.
Program usiluje především o posílení funkčnosti a stability rodinných vazeb uživatele, zlepšení orientace uživatele ve společnosti a jejím fungování, zlepšení úrovně komunikace s institucemi a úřady, dále o rozvoj schopností a dovedností nutných k naplnění životních potřeb (bydlení, zaměstnání – finanční zajištění, uspokojivé vztahy s okolím, apod.), zvýšení motivace k uplatnění na otevřeném trhu práce a posílení komunikačních schopností uživatele, jeho sebevědomí a schopnosti sebereflexe.

Náplní programu jsou zejména tyto činnosti:

 • odborné sociální poradenství cílové skupině přímo ve věznici,
 • pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • zprostředkování právního poradenství,
 • podpora kontaktu uživatele s rodinou,
 • práce s rodinami odsouzených během pobytu člena rodiny ve VTOS,
 • asistence při ubytovávání a zaměstnání,
 • zajištění civilního šatstva pro výstup a terénní sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění.


Metody práce:

 • bezplatnost,
 • odbornost,
 • nízkoprahovost – služba je určena osobám, které nemají z důvodu sociálního vyloučení přístup k běžným sociálním a jiným službám,
 • komplexní pohled na řešení situace uživatele a jeho vztahu k rodině a ke společnosti,
 • rovnost v přístupu ke službě – služba je poskytována všem lidem bez předsudků stran pohlaví, věku, handicapů, národnosti, náboženského vyznání, jazyka, politického přesvědčení či sexuální orientace nebo sociální situace,
 • individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli služby s ohledem na jedinečnost jeho osobnosti, situace a přání, postupují se zřetelem na uživatelovu individualitu,
 • pracovníci chrání důvěrné informace získané v průběhu služby od klienta vedení klienta k samostatnosti, aby převzal zodpovědnost za svoji životní situaci a nebyl závislý jen na sociálním pracovníkovi,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Vyřizování stížností:

Klient při sepisování smlouvy vždy obdrží a následně je mu také vysvětlen postup při vyřizování stížností. Klient si může stěžovat několika způsoby, a to buď ústní nebo písemnou formou. Klient si může stěžovat anonymní formou, a to tak, že stížnost může vložit do schránky Romodromu, která je umístěna na venkovní zdi domu, kde je služby poskytována.

Ukončení služby:

Každá smlouva o poskytování soc. služby se sepisuje vždy na dobu určitou, a to zpravidla na jeden rok, takže pokud klient již delší domu nespolupracuje, s platností smlouvy vyprší i spolupráce. Klient je také vždy seznámen s tím, že může spolupráci s námi kdykoliv a bez udání důvodu zrušit. Naopak my můžeme službu ukončit pouze ze závažných důvodů (např. agresivní chování klienta) nebo pokud klient přestal splňovat podmínky pro poskytování služby (přestěhoval se).

Úhrady za služby:

 • Sociální služba je poskytována bezplatně.


Prostory, materiální a technické vybavení:

Naše služba má možnost využívat kontaktní místnost (kancelářské zázemí), kam může klient přijít, a to buď v konzultačních hodinách, nebo i v jiný čas po domluvě s pracovníkem. V kontaktní místnosti je pověšena nástěnka, kde si klient může přečíst všechny informace o naší organizaci i informace o navazujících organizacích. Každý pracovník má svůj PC, přístup na internet a služební telefon.