Logo EU a SČK.pngLogo město Nymburk.png
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III., reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Tato služba byla podpořena z rozpočtu města Nymburk. Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Informace o poskytované službě:
Druh služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Identifikátor: 7058421

 

Cílem služby je poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při osvojování kompetencí v oblasti výchovy
a vzdělávání dětí, podpořit je v osvojování rodičovského chování, vedení domácnosti a hospodaření, zprostředkovat jim kontakt a poskytnout podporu v získávání kompetencí při jednání na úřadech, školách
a školských zařízení. A dále poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při zvládání těžkých životních
a sociálních událostí. Projekt je zaměřen na podporu vybraných druhů sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence ve Středočeském kraji.

 

Místa poskytování:

 • město Nymburk a okolní obce (Dymokury, Činěves, Svídnice, Městec Králové, Poděbrady, Chrást, Bříství, Velký Osek a další.)

 

Komu je služba určena?

 • dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodinám s dítětem/dětmi,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí?

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou
v Nymburce a jeho okolí, v rámci které terénní i ambulantní formou nabízíme podporu rodinám, které se ocitly v krizové sociální situaci, kterou nedokáží překonat bez pomoci, a která ohrožuje vývoj jejich dětí.

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi - podpora rodičovských kompetencí v oblasti výuky dítěte, domácí příprava do školy, vyhledávání vhodných zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti),
   
 • pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání
  na úřadech, školách, školských zařízeních),
   
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
   
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
   
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - zprostředkování kontaktu
  se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
  a doprovázení zpět),
   
 • sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí),
   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
   

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek ----- ----
Pátek 8:00 16:00

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí ----- -----
Úterý 8:00 16:00
Středa ----- -----
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek ----- -----

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Nikola Čiháková - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 481 733
E-mail: nikolacihakova@romodrom.cz

Kde nás najdete

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj je poskytována
od 20. 5. 2015.

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. je realizován od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020. Projekt volně navazuje na Sociální služby Romodrom Slaný II., který probíhal od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019.