Logo Středočeský kraj.jpg

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Informace o poskytované službě:
Druh služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Identifikátor: 7058421

 

Cílem služby je poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při osvojování kompetencí v oblasti výchovy
a vzdělávání dětí, podpořit je v osvojování rodičovského chování, vedení domácnosti a hospodaření, zprostředkovat jim kontakt a poskytnout podporu v získávání kompetencí při jednání na úřadech, školách
a školských zařízení. A dále poskytnout osobám z cílové skupiny podporu při zvládání těžkých životních
a sociálních událostí. Projekt je zaměřen na podporu vybraných druhů sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence ve Středočeském kraji.

 

Místa poskytování:

 • město Slaný a okolí - Ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, finské domky ul. Nosačická, ubytovna Palaba, Trpoměchy, Zlonice, Výšinek, Velvary.

 

Komu je služba určena?

 • dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodinám s dítětem/dětmi,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí?

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou
ve Slaném a jeho okolí, v rámci které terénní i ambulantní formou nabízíme podporu rodinám, které se ocitly v krizové sociální situaci, kterou nedokáží překonat bez pomoci, a která ohrožuje vývoj jejich dětí.

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi - podpora rodičovských kompetencí v oblasti výuky dítěte, domácí příprava dětí do školy,
  vyhledávání vhodných zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti),
   
 • pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání
  na úřadech, školách, školských zařízeních),
   
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
   
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
   
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - zprostředkování kontaktu
  se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
  a doprovázení zpět),
   
 • sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí),
   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
   

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 12:30 16:00
Úterý 8:00 12:30
Středa 12:00 16:00
Čtvrtek 8:00 12:30
Pátek 12:00 16:00

 

Provozní doba ambulance:

 

Pondělí 9:30 12:30
Úterý 12:30 16:00
Středa 8:00 12:00
Čtvrtek 12:30 16:00
Pátek 8:00
12:00
12:00
16:00 administrativa

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Hana Joglová - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 481 729
E-mail:
hanajoglova@romodrom.cz

 

Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Kde nás najdete

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj je poskytována
od 1. 1. 2013.