Logo EU a JMK.png
Terénní programy - Jihomoravský kraj

Projekt Sociální služby Romodrom Brno, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007769 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

Informace o službě:
Druh služby: Terénní programy - Jihomoravský kraj
Identifikátor: 8207803

 

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů terénní formou.

 

Místa poskytování:

ORP Brno, zejména: části statutárního města Brno:

 • Brno – střed, např. ulice Koliště, Dornych, Vlhká a další
 • Brno – sever, např. ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a další

 

Komu je služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách na území města Brna.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která je poskytována na výše uvedeném území ORP Brno.  Pracovníci v přirozeném prostředí uživatelů služeb nabízejí formou terénní sociální práce základní podporu a aktivní pomoc v následujících oblastech:

 • základním poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby - slouží jak k orientaci v problému, který snižuje kvalitu jeho života, tak i k orientaci
  v možnostech pomoci při řešení jeho problému,
   
 • doprovodu na instituce: pracovník na základě uživatelova přání uživatele služby doprovází při jednání na institucích a podporuje ho v samostatném jednání,
   
 • pomoci při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při sepsání různých typů žádostí (vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, sociální byt aj.), vyřizování dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů, pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí atd.,
   
 • předáváním kontaktů na instituce návazné péče: uživatel služby je informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizacích poskytujících odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení problému uživatele služby - pracovníci mohou uživateli služby na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele služby do této instituce doprovodit,
   
 • práci s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem služby v prostředí,
  kde se běžně pohybuje,
   
 • sociální práci: individuální práce s uživatelem služby zaměřená na edukaci uživatele - v řešeném tématu, posílení kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově.

Aktivity, které poskytujeme, cílí na zlepšení orientace uživatelů ve společenském prostředí, snižování jejich obav při jednání s úřady a institucemi, seznámení a pochopení jejich práv, nároků a také povinností.
Pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(např. při jednání s úřady, vyplňování formulářů, jednání s institucemi, vyřizování dávek, pomoc při hledání bydlení a práce). Poskytujeme činnosti, podporující sociální začleňování osob. V oblasti financí pomůžeme s nastavením vyrovnaného domácího rozpočtu, předcházením předluženosti a jejího prohlubování.
V oblasti zaměstnání nabízíme konzultace pracovních příležitostí a nabídek vzhledem k možnostem uživatelů.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi,
 • respektování práva uživatele na soukromí,
 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací.
 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou,
 • právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou,
 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé,
 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života -
  hlavně poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Eva Zlámalová, DiS. - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 531 940
E-mail: evazlamalova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete

 

Dokumenty ke stažení:

Sociální služba Terénní programy - Jihomoravský kraj je poskytována od 14. 3. 2014.

Projekt Sociální služba Romodrom Brno je realizován od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2021.