Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Terénní programy – Královéhradecký kraj

Terénní programy - Královéhradecký kraj


Cílová skupina:
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů:
• starší 15 let

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:
- Kontaktování v přirozeném prostředí uživatele nebo na doporučení úřadu
- Info o poskytovaných službách, sídle služby, časové dostupnosti, předání kontaktů
- Ověření zda zájemce splňuje předpoklady cílové skupiny
- Uzavření smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, IP (Individuální plán – stanovení zakázky

Podrobný popis realizace služby:
Terénní programy poskytují služby převážně v přirozeném prostředí uživatele v následujících oblastech: problematiky bydlení, sociálních dávek, rodinného práva, diskriminace, osvětových akcí, školství, zaměstnanosti, dluhového poradenství, ochrany spotřebitele, trestního práva, zprostředkování návazné služby a sociálně zdravotního poradenství.

Rozsah poskytnutých služeb:
1. Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (informace o platné právní úpravě, sociální síti, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).
2. Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.
3. Aktivní pomoc: praktická pomoc a podpora při psaní dokumentů (návrhy, vyjádření, opravné prostředky a stížnosti na úřady, soudy a další instituce), vyplňování formulářů, vysvětlování obsahu dokumentů a při výpočtech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
4. Doprovody: doprovázení uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace (úřady, školy, lékaři, zdravotní instituce a pojišťovny, návazné sociální služby, orgány činné v trestním řízení, soudy, ubytovací zařízení, zaměstnavatelé, a jiné, podle potřeby uživatele).

Metody práce:
• bezplatnost
• odbornost
• nízkoprahovost – služba je určena osobám, které nemají z důvodu sociálního vyloučení přístup k běžným sociálním a jiným službám
• komplexní pohled na řešení situace uživatele a jeho vztahu k rodině a ke společnosti
• rovnost v přístupu ke službě – služba je poskytována všem lidem bez předsudků stran pohlaví, věku, handicapů, národnosti, náboženského vyznání, jazyka, politického přesvědčení či sexuální orientace nebo sociální situace
• individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli služby s ohledem na jedinečnost jeho osobnosti, situace a přání, postupují se zřetelem na uživatelovu individualitu
• pracovníci chrání důvěrné informace získané v průběhu služby od klienta vedení klienta k samostatnosti, aby převzal zodpovědnost za svoji životní situaci a nebyl závislý jen na sociálním pracovníkovi
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vyřizování stížností:
a) Stížnosti budou prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 ti dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 ti dnů, musí stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30-ti dnů).
b) Výsledek šetření stížnosti bude stěžovateli sdělen vždy písemně:
• zaslán poštou či emailem
• osobně předán stěžovateli z řad uživatelů služby (v případě neanonymního podání)
• v případě anonymního oprávněného podání vyvěšen na nástěnku v místě poskytování služby (v případě, že bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, bude tato skutečnost zveřejněna na nástěnce)
c) U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, je veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.
d) Na vyřizování stížností se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů – je s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Jsou uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.
e) Není-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby:
Uživatel sociální služby může ukončit spolupráci s poskytovatelem sociální služby kdykoli, a to i bez uvedení důvodu.Poskytovatel sociální služby může ukončit spolupráci s uživatelem sociální služby pouze zákonem daným způsobem (vyřešením zakázky uživatele, exspirací smlouvy o poskytování sociální služby, vyloučením uživatele ze služby z důvodu závažného porušení pravidel spolupráce).

Úhrady za služby:
Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

Prostory, materiální a technické vybavení:
Kancelář na výše uvedené adrese, vybavena (stoly, židle, skříň, kancelářské potřeby), technické vybavení: tiskárna, notebook, služební telefon.Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.